menu Home
ActualitésCinéma

ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵉ ⵉⵏⵃⴱⴰⵙⵏ ⵓⵎⵥⵉⵢⵏ


ⴰⵣⴰⵡⴰⵏ

« ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵜⵢⴰⵎⴰⵣ ⵓⵎⴷⴰⴽⵍ ⵉⵏⵓ, ⵉⴼⵍ ⵜⵓⴳⴰⵡⵜ ⵎⵇⵓⵔⵏ ⵖ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉⵏⵓ, ⵓⵍⴰ ⴽⵏⵏⵉⵏ ⵜⴼⵍⵎⵏ ⵜⵓⴳⴰⵍⵜ ⵎⵇⵓⵔⵏ ⵖ ⴱⵔⵔⴰ ⵏ ⵓⵖⵣⵓ.. ⵓⵍⴰ ⴽⵏⵏⵉⵏ, ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏⵓⵏ ⴰⵔ ⵙⵉⵜⵓⵏ ⵉⵜⵜⵇⵍ”. ⵙ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵓⵏⴰⵣⵓⵔ ⵏ ⵕⵕⴰⴱ “ⵀⴰⵙⵙⴰⵏ ⵡⴰⴼⵉⴷ” ⵉⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ “HASSA 1”, ⵉⵏⵃⴱⴰⵙⵏ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ ⵖ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴱⴷⵓ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ “ⵉⵙⵔⵉⵔⵏ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵏⵓⵔⴷⴷⵉⵏ ⵚⴰⵢⵍ ⵖ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵖⵣⵓ” ⵖ ⴼⴱⵔⴰⵢⵔ 2022, ⵍⵉⵖ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴼ ⵓⵎⴷⴰⴽⵍ ⵏⵙ ⵍⵉⵙⵙⵜⵉⵏ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵖ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⴰⵏⵏ.
ⵖ ⵓⵎⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷ ⵖ ⵄⵉⵏ ⵙⴱⵄ ⵖ ⴹⴹⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ, ⵍⵉⵖ ⵉⵃⴰⴷⵔ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ, ⵍⵉⵖ ⵉⴳⴰⵏ ⵖ ⵉⵏⵓⵣⴰⵕ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵏ “ⵄⵍⵍⵉ ⵚⵓⵜⴽ” ⴷ ⵓⵎⵙⴼⵓⵖ “ⵏⴰⴱⵉⵍ ⵄⵢⵓⵛ”. ⴷ ⵉⵣⵔⵉ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⴰⴷ ⵖ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⵔⵉⵔⵏ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴼⵏ ⵉⵏⵃⴱⴰⵙⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⴼ ⵓⵙⵙⵓⵎⵓ ⵖ ⵓⵎⵓⵏ, ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ.

ⵉⵙⵡⵓⵜⵙ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ “ⵉⵙⵔⵉⵔⵏ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵏⵓⵔⴷⴷⵉⵏ ⵚⴰⵢⵍ ⵖ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵖⵣⵓ” ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵇⵡⵡⵎ ⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵡⵙ ⵖ ⵓⵙⴽⵔ ⵏ ⵉⵙⵔⵉⵔⵏ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ, ⵖ ⴽⵕⴰⴷⵜ ⵏ “ⵉⵙⵙⵓⵖⴷⵏ” ⵖ ⴽⴰⵣⴰ ⴷ ⴱⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ ⴷ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ (ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ).
ⴷ ⵖ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ, ⴰⵔ ⵣⵣⵔⴰⵢⵏ ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⴷ ⵉⵏⵃⴱⴰⵙⵏ ⵉⵎⵣⵣⵢⵏ ⵖ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵖⵣⵓ ⵍⵉⴼ ⵏⵙⴰⵡⵍ, ⵖ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴱⴰⴷⵍ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴼ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⴰⵣⵣⵓⴷⵔⴰ ⵏ ⵉⵏⵃⴱⴰⵙⵏ ⵉⵎⵣⵢⴰⵏⵏ.

ⵉⴱⴷⴰ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ “ⵉⵙⵔⵉⵔⵏ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵏⵓⵔⴷⴷⵉⵏ ⵚⴰⵢⵍ ⵖ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵖⵣⵓ” ⵍⵉⵖ ⵉⵜⵢⴰⵡⵙⴽⴰⵔ ⵓⵎⵙⵓⵛⴽⵓ ⴳⵔ ⵜⴰⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⵖⵣⵓⵜⵏ ⴷ ⵡⴰⵍⵙ ⵏ ⵓⴷⴷⵉⵣ, ⴷ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵇⴰⵔⵏ ⵉⵎⵓⵜⴰⵡⴰⵚⵚⵉⵜⵉⵢⵏ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵖ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ “ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴼ ⵓⵎⵎⵓⴽⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ, ⴷ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⴼ ⵓⵎⵎⵓⴽⵏ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ” ⵍⵉ ⵉⵖⵓⵎⴰⵏ 3 ⵉⵙⴳⵯⴰⵙⵏ, ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎ ⵣⵖ ⴷⴰⵔ ⵓⵎⵓⵏ ⴰ ⵓⵔⵓⴱⵉ ⵖ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵉⵙⵔⵉⵔⵏ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ.. ⴰⵙⴽⵯⵙⵍ ⵏ ⵉⵎⵣⵣⵢⵏ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⴰⵢⵓⵔ ⵙ ⵓⵎⴰⴷⴰⵍ

ⵎⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⵯⴰⵙ ⴷⵓⵎⵏⴰⵙⵙⴰ, ⵣⴷⴰⵔⵏ ⵉⵃⵛⵎⴰⵢ ⵖ 3 ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵖⵣⵓ, ⴰⴷ ⵣⵔⵏ ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ, ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴽⵍⵉⵜ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⴰⵢⵓⵔ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵙⵏⵏ ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵊⵔⵓⵏ ⵖ ⴱⵔⵔⴰ ⵏ ⵓⵖⵣⵓ, ⴷ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵔⵣⵎⵏ ⵜⵉⴼⵍⵓⵜ ⴰⴹⵏⵉⵏ ⴼ ⵉⵎⴰⵍ ⵏⵙⵏ.
ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ “ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⵉⵎⵓⵜⴰⵡⵉⵙⵉⵜⵢⵏ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵓⴼⴳⴰⵏ” ⵜⵙⵜⵉ ⵉⵙⵎ ⵏ “ⵏⵓⵔⴷⴷⵉⵏ ⵚⴰⵢⵍ” ⴰⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵙⵉⵏⴰⵔⵉⵓ ⴷ ⵓⵎⵇⵔⴰⵏ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵎⵖⵓⵔ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵏ ⵍⵎⵔⵃⵓⵎ, ⵍⵉ ⵉⵙⴽⴻⵔ ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵙⵔⵉⵔⵏ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵖ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵎⵏ ⴰⵙⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1973, ⵙⵄⵍ ⴷ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵍⵉ ⵉⵙⴽⵛⵎⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵖⴷⵓ.
ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ “ⴼⴰⴷⵡⴰ ⵎⴰⵔⵓⴱ” ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⵉⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴰⵔ ⴰⴽⴽⴰⵏⵜ ⵉ ⵉⵎⵣⵣⵉⵢⵏ ⴰⴷⵖⴰⵔ, ⵎⴰⵏⵉ ⴰⵖ ⵔⴰⴷ ⵙⵙⵏⵏ ⵉⴳⵯⵢⴰⵏⵙⵏ, ⴷ ⵓⵎⵚⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵓⵙⴰⵡⵍ ⵖ ⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ, ⵍⵉⵖⴰ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⴼ ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ ⴷ ⵉⵏⴰⵣⵓⵔⵏ ⵏⵙⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵜⵜⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⵉⵖⴰ ⵜⵎⵓⵏⴰⵏ ⵖ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴳⴷⴰⵍ.
ⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵔⵓⴱ ⵎⴰⵙⴷ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ, ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏⵓⵙⴱⴰⴷⵍ, ⵍⵉⵖ ⵜⵣⴷⴰⵔ ⴰⴷ ⵜⵙⵅⵓ ⴰⵙⵙⵏ ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵇⵄⵓⵏ ⵙⵍⴰⵡⴰⵜⵜⴰⵏ ⴰⴽ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵓⴼⴳⴰⵏ.
ⴷ ⵍⵍⵉⵖ ⵣⵔⵉⵏⵜ ⵍⵃⵉⵚⴰⵚ ⵏ ⵓⵎⵚⴰⵡⴰⴷ ⵉⵎⵓⵏⴰⵏ, ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵔⵓⴱ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⵥⵥⵢⵏ ⵓⵔ ⵙⵉⵏⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⵔⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⴰⴷ ⴰⵇⵔⴰⵏ, ⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵣⴷⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⴼ ⵉⴳⵯⵢⴰⵏⵙⵏ ⵖ ⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ.
ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⵙ ⵏⵏⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⴹⵉⵏ, ⴳⵔⴰⵜⵙⵏⵜ ⵜⵉⵏ ⵍⴱⴰⵔⵓⵎⵉⵜⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴼ “ⵓⵙⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⵍⵙ ⵍⵉⴷⵎⴰⵊ ⵏ ⵉⵎⵣⵣⵢⵏ” ⵍⵉ ⵉⵙⴽⵔ ⵍⵎⴰⵔⵚⴰⴷ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵏ ⵉⵖⵣⵓⵜⵏ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵓⵏ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ, ⵍⵉ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⵎⴰⵙⴷ 61% ⵏ ⵉⵏⵃⴱⴰⵙⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵉⵎⵣⵣⵢⵏ ⴼⴰⵖⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏⵙⵏ.
ⵎⴰⵛ ⵍⵉⵖ ⵣⵔⵉⵏⵜ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵍⵃⵉⵚⵚⴰⵚ, ⵓⴼⴰⵏ ⵉⵎⵥⵥⵢⵏ ⵎⴰⵏⵉⴽ ⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵖ ⵍⴳⴷⴷⴰⵎ ⵏ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ, ⴷ ⴰⴷ ⵉⵡⵙⵏ ⵉ ⵉⵏⵃⴱⴰⵙⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⴳⵔⴰⵜⵙⵏ, ⵖⵎⴽⵍⵉ ⵙⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵔⵓⴱ.
ⴷ ⵖⵜⵙⴳⴰ ⵏⵙ, ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵙⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⵡⵓⵔⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵉⵍⴼⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵃⴱⴰⵙⵏ ⵖ ⵜⴰⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⵖⵔⵉ ⴷ ⵡⴰⵍⵙ ⵏ ⵓⴷⴷⵉⵣ, ⴱⵏ ⵄⵉⵙⴰ ⴱⵏⵏⴰⵙⵔ, ⵎⴰⵙ ⴰⵙⵔⵉⵔⵏ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵙⴽⵔⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⴷ ⵉⵡⵙⵏ ⵉ ⵉⵎⵥⵥⵢⵏ ⵖ ⴰⴷ ⵜⴼⵏ ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵏ ⵓⵣⵖⴰⵏ, ⴷ ⴰⴷ ⵟⴼⵏ ⵄⵣⵔⵉ ⴼ ⵜⵏⵓⵣⵔⴰ ⵖ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ.


ⵎⴰⵏ ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ ⴰⴷ ⵥⵕⵕⴰⵏ ⵉⵎⵥⵥⵢⵏ?
ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ ⵍⵉ ⵥⵕⵕⴰⵏ ⵉⵃⵛⵎⴰⵢ ⵖ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ “ⵉⵙⵔⵉⵔⵏ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵏⵓⵔⴷⴷⵉⵏ ⵚⴰⵢⵍ ⵖ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵖⵣⵓ” ⴰⵔ ⵙⵡⵓⵜⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵡⵙⵏ ⵉ ⵉⵎⵥⵥⵢⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⵖ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏⵙⵏ ⴷ ⵓⵡⵏⵏⴰⴷ ⵏⵙⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⴷ ⴰⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵙⴰⵡⵍⵏ.
ⴷ ⵥⵔⴰⵏ ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ ⵍⵉ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏⵉⵏ ⴼ ⵜⵉⴽⵔⴹⵉ ⴼ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ, ⴷ ⵓⵣⵔⴼ ⵖ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ, ⴷ ⵓⵣⵔⴼ ⵖ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⴷ ⵓⵏⵓⵃⵢⵄ ⵏⴳⵔ ⵎⵉⴷⵏ.
ⴼⴰⴷⵡⴰ ⵎⴰⵔⵓⴱ ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⴷ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵍⵃⵉⵚⵚⴰ ⴰⵔ ⵜⵖⵓⵎⵓ 3 ⵜⴰⵙⵙⴰⵄⵉⵏ: “ ⴰⵔ ⵏⵣⵣⵔⴰⵢ ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ ⵎⵣⵉⵢⵏⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⵏⵙⵡⵓⵔⵉ ⵜⵉⵣⵉ ⵎⵇⵓⵔⵏ ⵏ ⵉⵃⵛⵎⴰⵢ, ⴷ ⵖ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⴷⵔⵓⵙⵏⵉⵏ ⵏⵙⵡⵓⵔⵉ ⴼ ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ ⵎⵇⵓⵔⵏⵉⵏ, ⵎⴰⵛ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵍⵉ ⵏⵙⴽⴰⵔ ⴷ ⵉⵃⵛⵎⴰⵢ ⵜⵣⵍⵉ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷⵔⵓⵙⵏⵉⵏ, ⵣⵓⴷ ⵓⵙⵙⵏ ⵏ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ, ⵓⵙⵙⵏ ⵏ ⵜⴰⵇⵙⵙⵉⵙⵜ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ”.
ⵍⴽⵎⵏ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵙⴱⵖⵔⵏⵉⵏ ⵖ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵖ “ⵉⵙⵔⵉⵔⵏ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵏⵓⵔⴷⴷⵉⵏ ⵚⴰⵢⵍ ⵖ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵖⵣⵓ” 1240 ⵎⵉⴷⵏ ⴰⵔ ⵖⵉⵍⴰⴷ, ⴷ ⵣⵔⵉⵏ 8 ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ ⵖ 24 ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵖ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⴽⵕⴰⵜ, ⴷ ⵔⴰⴷⴷ ⵉⵡⵓⵔⵔⵉ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵖ ⵡⴰⵢⵓⵔ ⵏ ⵓⴽⵜⵓⴱⵔ ⵍⵉⵖ ⵉⴱⵉⴷ ⵖ ⵓⵏⴱⴷⵓ.
ⴷ ⵙⴱⵖⵔⵏⵜ ⵜⵉⵃⵛⵎⴰⵢ ⵍⵉ ⵍⴰⵏⵉⵏ ⵖ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏⵓⵖⵣⵓ ⵖ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ, ⵖ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⵏⵉⵎⵥⵥⵢⵏ ⵍⵉ ⵉⵜⵢⴰⵡⵙⴽⴰⵏ ⵖ ⵓⵖⵣⵓ ⵏ ⵍⵓⴷⴰⵢⴰ ⵖ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴰⵙⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ, ⵍⵉⵖ ⴷⵔⵓⵙⵏⵜ ⵜⵉⵃⵛⵎⴰⵢ ⵍⵉ ⵍⵉⵏⴰⵏ ⵖ ⵉⵖⵣⵓⵜⵏ ⵏⵓⵏⴰⵎⵓⵔ.

ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵄⵓⴽⴰⵛⴰ
ⵖ ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵉⵚⵍⴰⵃ ⴷ ⵜⴰⵀⴷⵉⴱ ⵖ ⴽⴰⵣⴰ, ⴰⵔ ⵜⵙⵓⵊⴰⴷ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵖⴷⵓⵜⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⵜⴱⴷⵓ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵎⵓⵇⴰⵔ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵎⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 16 ⴰⵔ 20 ⵓⴽⵜⵓⴱⵔ 2023.
ⴰⵏⵎⵓⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⵍⵉ ⵉⵜⵉⵍⵉⵏ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⴰⵙⴳⵯⴰⵙ, ⴰⵔ ⵉⵣⵣⵔⴰⵢ ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ ⵉ ⵉⵎⵥⵥⵢⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴼⵍⴰⵙⵏ ⵙⴰⵡⵍⵏ ⵖ ⵎⵉⴷⵏ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ, ⴷ ⴰⵔ ⵙⴱⵖⴰⵔⵏ ⵖ ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⴼ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ, ⵖ ⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⴷⵔⴰⵎⴰ ⴷ ⵓⵣⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵏ ⵉⵀⴷⵓⵎⵏ ⴷ ⵓⵙⵓⵍⴼ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ.
ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵙⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⵡⵓⵔⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵉⵍⴼⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵃⴱⴰⵙⵏ ⵖ ⵜⴰⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⵖⵔⵉ ⴷ ⵡⴰⵍⵙ ⵏ ⵓⴷⴷⵉⵣ, ⴱⵏ ⵄⵉⵙⴰ ⴱⵏⵏⴰⵙⵔ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴷ, ⵙⵡⵔⵏ ⴳⵉⵙ ⵉⵎⵥⵥⵢⵏ ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ ⵙⵔⵙⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵖ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵃⵉⵡⵥⵔ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵙⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⴷ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⴳⵉⵙⵏ ⵢⵓⴼⵏ ⵓⵎⵥⵏ ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵏⵙⵏ, ⵉⵏⵏⴰ: “ⵜⴰⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵛⴰⵔⴽⵏ ⴳⵉⵙ 483 ⵏ ⵉⵎⵥⵥⵢⵏ, ⴷ ⵏⵔⴰ ⵖ ⵓⵙⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵛⴰⵔⴽⵏ ⵎⵉⴷⵏ ⴰⴷⵏⵏⵉⵏ ⵓⴳⵔⵏⵉⵏ ⵡⵉⴷ ⵣⵔⵉⵏⵉⵏ”.
ⴷ ⵉⵏⵏⴰ: “ⵖ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ, ⵏⵔⴰ ⴰⴷ ⵛⴰⵔⴽⵏ ⵉⵎⵥⵥⵢⵏ ⵖ ⵜⴰⵙⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵃⴽⵉⵎ, ⵍⵉⵖ ⵢⴰⴷ ⵙⴱⵖⵔⵏ ⵖ ⵓⵙⵎⵎⵓⵜⴳ ⴼ ⵓⵣⵖⴰⵏ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ, ⴷ ⵓⵣⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵜⵉⵏ ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ ⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵏⵔⵓ”.

ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵉ ⵉⵏⵃⴱⴰⵙⵏ

ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵎⴰⵥⴰⵎ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⴷⴷⴰⴼⵔⵉ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⴼⴽ ⵍⵓⵇⵏ ⵏⵖ ⵉ ⵉⵏⵃⴱⴰⵙⵏ ⵉⵎⵥⵥⵢⵏ, ⵍⵉⴷ ⵜⴰⵛⴽⴰⵏⵉⵏ ⵖ ⵓⵡⵏⵏⴰⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵍⵉⵜⵏ ⵓⵔ ⵢⵉⵡⵙⵏ ⴰⴼⴼⴰⴷ ⴰⵏ ⵓⵔ ⴷⵔⵏ ⵖ ⵓⵖⵖⵓⴼⴼⵓ.
ⴷⴷⴰⴼⵔⵉ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵙⵙⴽⵛⵎ ⵏ ⵉⵎⵥⵥⵢⵏ ⵖ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⵉⵥⴷⴰⵔ ⴰⴷⴰⵙⵏ ⵢⵉⵡⵙ ⵖ ⴰⴷ ⵙⴱⴰⴷⵍⵏ ⵙⵓⵍⵓⴽ ⵏⵙⵏ, ⴷ ⴰⴷ ⵙⵡⵉⵏⴳⵎⵏ ⵖ ⵓⴷⴷⵉⵣ ⵏⵙⵏ ⵖ ⵓⵏⴰⵎⵓⵔ.
ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴰⵔ ⵜⵉⵡⵉⵙ ⵉ ⵎⵉⴷⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵡⵉⵏⴳⵎⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵙⴰⵇⵙⴰⵏ ⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ, ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⴷⴷⴰⴼⵔⵉ: “ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ ⴰⵔ ⵜⵉⵡⵙⵏ ⵖ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵏⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⴼⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ, ⴷ ⵔⴰⴷ ⵢⵓⵡⵙ ⵉⵏⵃⴱⴰⵙⵏ ⵉⵎⵥⵥⵢⵏ ⵖ ⴰⴷ ⵙⵙⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴱⵉⴷ ⴼ ⵎⴰⵏⵉⴽ ⴰⵙⴰ ⵏⵜⵄⵉⵎⵉⵍ ⴷ ⵡⵉⵢⴰⴷ.

ⵉⵏⵃⴱⴰⵙⵏ ⴷ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ
ⴰⵔ ⵜⵙⵡⵓⵜⵙ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵇⴰⵔⵏ ⵉⵎⵓⵜⴰⵡⴰⵚⵚⵉⵜⵉⵢⵏ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⵜⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⵔⵉⵔⵏ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵉⵖ ⵜⴽⵎⵍ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⵜⵉⵙⵉⵔⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ , ⴷ ⴰⴷ ⵙⴱⵖⵔⵏ ⵖ ⵓⵎⵙⴳⵔⴰ ⵏⵙ.
ⴼⴰⴷⵡⴰ ⵎⴰⵔⵓⴱ ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵇⴰⵔⵏ ⵉⵎⵓⵜⴰⵡⴰⵚⵚⵉⵜⵉⵢⵏ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵜⵔⴰ ⴰⵜⵙⵙⵉⵎⵖⵓⵔ ⴰⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵙ ⵖ ⵓⴳⵏⵙ ⵓⵍⴰ ⴱⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏⵓⵖⵣⵓ, ⵙ ⵓⵎⵛⵓⵔⴽⵓ ⴷ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⴰⴷⵏⵉⵏ, ⵍⵉⵖ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵎⵓⵏ ⴷ ⵉⵎⵥⵥⵢⵏ ⵉⵖ ⴼⴰⵖⵏ ⴰⵖⵣⵓ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴰⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⴷ ⴰⴷ ⵙⴱⵖⵔⵏ ⴰⵎⴰⵙ ⵓⵙⵎⵓⴳ ⵖ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ.
ⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵔⵓⴱ ⵎⴰⵙⴷ ⵓⵙⴽⵔ ⵏⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⴱⴱⵉⴷ ⴼ ⵓⵎⴰⵢⴰⵡⵙ ⵏ ⵉⵇⵇⴰⵔⵉⴷⵏ ⴷ ⵎⴰⵙ ⵇⵏⵄⴰⵏⵜ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵍⵉ ⴷⵉⵙⵏ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏⵉⵏ, ⴷ ⵜⵏⵏⴰ: “ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵏⵎ ⴰⵎⵓⵏ ⵏⵓⵔⵓⴱⴱⴰ ⵡⴰⵃⴷⵓⵜ ⴰⴷⴰⵖ ⵢⵉⵡⵙⵏ, ⴷ ⵓⵔ ⵏⴽⵔⵀⵉ ⴰⴷⴰⵖ ⵉⵡⵙⵏⵜ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⴰⴷⵏⵉⵏ ⵖ ⵎⴰⴷⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ”.

Comments

This post currently has no comments.

Leave a Reply

 • cover play_circle_filled

  01. RADIOAZAWAN
  MOSSI9A BIL ALWAN

 • cover play_circle_filled

  01. CHHIWAT AZAWAN
  25/04/2020

 • cover play_circle_filled

  02. CHHIWAT AZAWAN
  26/04/2020

 • cover play_circle_filled

  03. CHHIWAT AZAWAN
  27/04/2020

 • cover play_circle_filled

  04. CHHIWAT AZAWAN
  28/04/2020

 • cover play_circle_filled

  05. CHHIWAT AZAWAN
  29/04/2020

 • cover play_circle_filled

  06. CHHIWAT AZAWAN
  30/04/2020

 • cover play_circle_filled

  07. CHHIWAT AZAWAN
  01/05/2020

 • cover play_circle_filled

  08. CHHIWAT AZAWAN
  04/05/2020

 • cover play_circle_filled

  09. CHHIWAT AZAWAN
  05/05/2020

 • cover play_circle_filled

  10. CHHIWAT AZAWAN
  06/05/2020

 • cover play_circle_filled

  11. CHHIWAT AZAWAN
  07/05/2020

 • cover play_circle_filled

  12. CHHIWAT AZAWAN
  08/05/2020

 • cover play_circle_filled

  13. CHHIWAT AZAWAN
  11/05/2020

 • cover play_circle_filled

  14. CHHIWAT AZAWAN
  12/05/2020

 • cover play_circle_filled

  15. CHHIWAT AZAWAN
  13/05/2020

 • cover play_circle_filled

  16. CHHIWAT AZAWAN
  14/05/2020

 • cover play_circle_filled

  17. CHHIWAT AZAWAN
  18/05/2020

 • cover play_circle_filled

  18. CHHIWAT AZAWAN
  19/05/2020

 • cover play_circle_filled

  19. CHHIWAT AZAWAN
  20/05/2020

 • cover play_circle_filled

  20. CHHIWAT AZAWAN
  21/05/2020

 • cover play_circle_filled

  21. CHHIWAT AZAWAN
  22/05/2020

 • cover play_circle_filled

  22. CHHIWAT AZAWAN
  Special Aid Alfitr - 01

 • cover play_circle_filled

  23. CHHIWAT AZAWAN
  Special Aid Alfitr - 02

play_arrow volume_down